Tarieven BCRG

Bijdrage in het onderhoud en beheer

Voor onderhoud en beheer van de databank is de fabrikant/leverancier per product/systeem een jaarlijkse bijdrage verschuldigd.
Fabrikanten/leveranciers die de verklaringen van meer dan vijf producten laten opnemen, ontvangen een staffelkorting.

Het uitvoeren van de werkzaamheden geschiedt op basis van de volgende tarieven(prijsniveau 2024

Controleren Tarieven 2024 (per verklaring)
Controleren van een verklaring van PV-panelen, prijs per PV-type/-Wattpiekvermogen  € 255,-
Controleren van een kwaliteitsverklaring opgesteld door een Certificerende Instelling € 430,-
Controleren van een andere kwaliteitsverklaring €1.275,-
Controleren van een gelijkwaardigheidsverklaring €1.275,-
Beoordelen van een verklaring door een spoedprocedure. College zal in deze situatie binnen 14 dagen na ontvangst van de stukken, de verklaring beoordelen. €2.650,-
Controleren EMG-verklaring (Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau) Tarief op aanvraag

Naar aanleiding van de aanvraag ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze factuur dient op zo kort mogelijke termijn te worden betaald.
De aanvraag kan namelijk pas in behandeling worden genomen na ontvangst van het verschuldigde bedrag.

De jaarlijkse kosten voor de opname per product/systeem in de database (prijsniveau 2024) bedragen:

Opnames Jaarlijkse tarieven
Vermelding 1 t/m 5  €235,- per opname
Vermelding 6 t/m 10  €180,- per opname
Vermelding 11 t/m 15  €128,- per opname
Vermelding 16 en verder  €  46,- per opname
Producten die niet meer leverbaar zijn €    0,- per opname

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en onderhevig aan indexering.

Indien een gecontroleerde Kwaliteitsverklaring of gecontroleerde Gelijkwaardigheidsverklaring wordt opgenomen in de database, geldt deze registratie voor onbepaalde tijd, mits door de Opdrachtgever aan alle voorwaarden wordt voldaan. Opzegging van de overeenkomst is mogelijk tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 2 maanden. Bij gebreken van een tijdige opzegging duurt de overeenkomst voort tot het einde van het daaropvolgende kalenderjaar. Een kalenderjaar loopt 1 januari tot 31 december.

Er vindt geen restitutie van de betaling plaats, indien de onderbouwing van een Kwaliteitsverklaring of Gelijkwaardigheidsverklaring door het College wordt afgewezen en/of indien een gecontroleerde Kwaliteisverklaring of gecontroleerde Gelijkwaardigheidsverklaring uit de database wordt verwijderd, indien door de Opdrachtgever in (langer) aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie