Wie is BCRG?

Onstaangeschiedenis

De database met kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen ontstond al in 2010. In die periode speelden er twee zaken die het ontstaan van de database op gang brachten.

  1. De vereniging Bouw- en Woningtoezicht (afgekort BWT) zag dat haar leden bij de aanvraag van een Bouwvergunning bij de EPC-berekening steeds meer verklaringen kregen van producten of systemen die beduidend beter presteerden dan de technieken beschreven in de NEN 7120. BWT was niet in staat deze ingediende verklaringen op hun juistheid te beoordelen. Dit kwam vooral door het ontbreken van een transparante en juiste onderbouwing.
  2. Daarnaast bepaalden wet- en regelgeving dat gebouwen, bij een mutatie in verkoop of verhuur, in het bezit moesten zijn van een geldig energielabel. Bij het opstellen van een energielabel mochten adviseurs alleen rekenen met zogenaamde forfaitaire waarden. De Overheid had het plan om elk jaar nieuwe technieken en verbeterde technieken aan de Energielabelmethodiek toe te voegen. ISSO, het kennisinstituut voor bouw- en installatietechniek, gaf daarop aan dat het wellicht efficiënter was om ook in de Energielabelmethodiek gebruik te maken van verklaringen van verbeterde en innovatieve technieken, maar dan wel op basis van gecontroleerde verklaringen.

Verschillende adviesbureaus voerden destijds studies uit naar het gebruik van de verklaringen bij de aanvraag van Bouwvergunningen. Om uniformiteit in de verklaringen te krijgen, stelde ISSO voor om een onafhankelijk college met experts samen te stellen. Zij konden die verklaringen en de bijbehorende onderbouwingen controleren. Als het onafhankelijke college van mening was dat de onderbouwing van de verklaring voldoende was, werden ze gepubliceerd in een openbare databank.

Onafhankelijk college

In opdracht van de Rijksoverheid nam ISSO het initiatief voor de uitvoering en betrok het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) hierbij. ISSO voerde het secretariaat. Het College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie (CGE) bestond op dat moment uit 7 onafhankelijke experts. De overheid financierde de werkzaamheden van het college. Dat de oprichting van de databank een juiste beslissing was, bleek al snel bij de start van de werkzaamheden. Uit het oordeel van het college bleek namelijk dat maar circa 40% van de bestaande verklaringen voldoende was onderbouwd.

Na een aantal jaren liet de overheid onderzoeken wat de markt vond van het systeem van controle van verklaringen. Daarmee wilde zij onder meer ook nagaan of het systeem op eigen benen kon staan als zij de overheidsfinanciering, wettelijk verplicht, zou stopzetten. De markt was enthousiast over de werking van controle, omdat daarmee het kaf van het koren werd gescheiden. Een groot aantal partijen met verklaringen in de databank zagen het nut in van de registratie en waren ook bereid om voor de verklaringen te betalen.

Oprichting van Bureau CRG

Om een zelfstandig bestaan te waarborgen, richtte ISSO, met steun van de overheid en InstallQ (toen nog KvINL), op 1 januari 2014 Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid b.v. (BCRG) op. Op dat moment was BCRG één van de werkmaatschappijen van ISSO. BCRG zorgde voor de contacten met leveranciers, fabrikanten en brancheorganisaties. Bureau CRG faciliteert het onafhankelijke college en neemt de door het college goedgekeurde verklaringen op in de databank. Omdat BCRG transparantie aan de indieners van verklaringen vraagt, wilde zij zelf ook transparant zijn. Het bureau richtte een Raad van Advies op waarin de belanghebbende partijen zijn vertegenwoordigd.

De zekerheid dat de technische gegevens en berekeningen van de producten en systemen waren gecontroleerd, kreeg veel waardering van adviseurs, gebouwbeheerders, medewerkers van bouw- en woningtoezicht, enzovoorts. Het aantal raadplegingen van de database nam toe en bij veel opdrachten stond nu de eis dat een product of systeem in de database moest zijn opgenomen. Ongemerkt groeide de database uit tot een nuttige marketingtool voor de geregistreerde producten en systemen. Dit aspect leidde er mede toe dat veel fabrikanten en leveranciers, die bij de start terughoudend waren geweest, nu op hun schreden terugkeerden en alsnog hun producten lieten registeren.

Naar onafhankelijke stichting

De groei van BCRG legde steeds meer beslag op de medewerkers van ISSO. Sinds de start verzorgde ISSO de administratieve organisatie van de werkzaamheden. Deze groei rechtvaardigde in 2019 een verzelfstandiging van Bureau CRG, waarvoor het de medewerkers en administratieve ondersteuning van ISSO overnam. In december 2019 droeg ISSO de aandelen van de besloten vennootschap BCRG over aan de Stichting BCRG. Door een juridische fusie medio 2020 is de B.V. opgeheven en zijn alle activiteiten overgedragen aan de Stichting Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG). BCRG koos voor deze rechtsvorm omdat ze geen winstoogmerk nastreeft. Het enige doel is het creëren van een financieel gezonde basis om als zelfstandige en onafhankelijke organisatie te kunnen functioneren.

Lees meer
 

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie

Meer nieuws