Verklaringen instalatiegeluid  (nieuw jan 2023)

In het Bouwbesluit 2012 (Staatsblad 2020, nr.189) in de artikelen 3.8.2 en 3.9.3 is het maximale geluidsniveau vastgelegd waarvan sprake mag zijn op de erfgrens met een ander (bouwwerk) perceel of op te openen ramen of deuren op dat perceel. De eisen gelden alleen voor woningen en woongebouwen.

In de Regeling Bouwbesluit 2012 is opgenomen hoe het geluidsniveau van de installaties bepaald moet worden. De wettelijke bepalingsmethode is een meting op locatie, dit betekent echter niet dat bij buiten opgestelde installaties daadwerkelijk moet worden gemeten. In de praktijk kan namelijk op basis van akoestische berekeningen vaak aannemelijk worden gemaakt dat voldaan zal worden aan de geluidseis.
 

Er zijn echter ook situaties denkbaar waarin een installatie is toegepast en waarbij is aangetoond dat de resultaten van de geluidsmetingen ook voldoen in andere situaties, generieke toepassing als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 

In de databank  kunnen installatiegeluid verklaringen opgenomen met invoer benodigd voor de wettelijke bepalingsmethode en installatiegeluid verklaringen die generiek toepasbaar zijn. 

Een  College van Gelijkwaardigheid Installatie toetst of de claim van een fabrikant/leverancier  op het gebied van installatiegeluid van een product of systeem juist is. Het College volgt daartoe een vaste procedure.

Waarom een gecontroleerde verklaring

Gebruikers van de databank - gemeenteambtenaren, private bouwplantoetsers, adviseurs, vastgoedeigenaren e.d. vinden objectief getoetste informatie over  installatiegeluid van producten en systemen van groot belang.
Daarmee kunnen ze nagaan voor een nieuw gebouw of van een bestaand gebouw of er wordt voldaan aan het maximaal wettelijk toegestane Geluidsniveau. Omdat de verklaringen onafhankelijk zijn beoordeeld, hechten gebruikers er grote waarde aan. Dat kunnen leveranciers gebruiken bij de profilering van hun eigen producten.

Door opname in de databank  brengen leveranciers hun producten en systemen uniform en vergelijkbaar in beeld. Voor gebruikers is het namelijk praktisch dat de informatie op één plaats is gebundeld. Dat maakt controleren en adviseren eenvoudiger.

Bekijk nu de BCRG-database om gecontroleerde verklaringen te vinden

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie