Planning regeling Energielabels

Met ingang van 1 januari 2021 wordt voor het vaststellen van het energielabel de nieuwe methode voor de energieprestatie van gebouwen gebruikt, de NTA 8800. Deze methode maakt gebruik van nieuwe indicatoren voor de energieprestatie, waaronder het primair fossiel energiegebruik (kWh/m2.jr) waarop het energielabel wordt gebaseerd.

Om invoering mogelijk te maken wordt diverse regelgeving aangepast. Wat in de regelgeving al is aangepast is het aanwijzen van de NTA 8800 als bepalingsmethode en het bekend maken van de BENG-eisen waaraan nieuwbouw moet voldoen.

De volgende stap is het bepalen van de grenzen van de energielabelklassen aan de hand van de nieuwe energieprestatie-indicator primair fossiel energiegebruik (de zogenaamde inijking) en het aanpassen van regelgeving die gebruik maakt van de oude bepalingsmethode en energieprestatie-indicator. De internetconsultatie voor de wijzigingen in regelingen is 15 mei jl. gestart (https://www.internetconsultatie.nl/regelinginijking).

De belangrijkste aanpassingen zijn:

Vervolgproces regelgeving

De aanpassingen in de regelgeving zijn op het niveau van een Algemene maatregel van bestuur (Amvb of Besluit) en op het niveau van ministeriële regelingen. Voor deze laatste is de openbare consultatie van start gegaan.

Deze voorgenomen wijziging hangt samen met het ontwerpbesluit energieprestatie van gebouwen en inijking energielabels, waarvan de openbare consultatie eind 2019 is afgerond. Onlangs zijn de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over deze voorgenomen wijziging (de zogenaamde voorhangprocedure).

Na de consultatie en de voorhang volgt technische notificatie bij de Europese Commissie en –in het geval van het ontwerpbesluit- een adviesaanvraag bij de Raad van State.

De verwachting is dat na de zomer de aangepaste regelgeving definitief wordt gemaakt via publicatie in het Staatsblad en de Staatscourant.