Kwaliteit als fundament voor uw energieprestatie

Komend jaar moet u rekening houden met een flink aantal grote wijzigingen in de bouwwetgeving. Deze wijzigingen zijn ingegeven door de uitgebreide BENG-eisen in het Bouwbesluit, de Wet Kwaliteitsborging voor bouwen en de NTA 8800 die de Energieprestatie van Gebouwen bepaalt. Om aan al die ontwikkelingen op een juiste wijze het hoofd te bieden, moet u toegang hebben tot gecontroleerde gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen.

Als Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen (BCRG) helpen wij u daarbij. Om die reden hebben we hard gewerkt om onze database toegankelijker te maken en van meer informatie te voorzien. Steeds meer gebouweigenaren en opdrachtgevers vinden hun weg naar de database van Bureau CRG. De gecontroleerde verklaringen die wij publiceren, vervullen namelijk een belangrijke rol voor gebouweigenaren, adviseurs, architecten, installateurs en overheidsdiensten bij het selecteren van systemen en/of producten. Door die verklaringen weet u namelijk of producten en systemen daadwerkelijk een bepaalde prestatie of kwaliteit kunnen behalen.

Voldoende onderbouwd

Wij controleren op verzoek van leveranciers of fabrikanten de gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen van hun producten. Alleen verklaringen die volgens het onafhankelijke College voldoende zijn onderbouwd, nemen we op in de databank. Momenteel bevat de databank onder meer verklaringen van cv-ketels, warmtepompen, zonneboilers en PV-panelen, maar ook kozijnen, glas en isolatiematerialen. Zonder twijfel het belangrijkste voordeel van de database is dat we nieuwe technieken beoordelen en ze daarmee van een onafhankelijk en deskundig ‘keurmerk’ voorzien.

Nieuwe producten toepassen

Voordat Bureau CRG begon, was het voor de eigenaren en opdrachtgevers onduidelijk welke verklaringen zij konden vertrouwen. Wetgeving en normen zullen altijd achter lopen, terwijl we in onze snel veranderende bouwpraktijk continu nieuwe innovaties willen toepassen. Bureau CRG kan daarentegen wel relatief snel nieuwe producten en systemen keuren en aan haar database toevoegen, zodat de bouw noviteiten met een verklaring kunnen toepassen. Zonder twijfel het belangrijkste voordeel van onze database is dat we nieuwe technieken beoordelen en ze daarmee een onafhankelijk en deskundig ‘keurmerk’ verschaffen

Wanneer zijn gecontroleerde gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen belangrijk?

1.Bouwbesluit - BENG-eisen

Op 1 juli 2020 wijzigt het Bouwbesluit en gaan energiezuinige nieuwbouweisen van kracht. Alle nieuw te bouwen gebouwen moeten voldoen aan de Bijna Energie Neutrale Gebouweisen (BENG-eisen). Deze strengere eisen hebben als doel om het energiegebruik te verlagen. De strengere eisen hebben grote consequenties voor ontwikkelaars, architecten en bouwers en vragen om een zorgvuldige invoering en vervolgens uitvoering.

Wat verandert er?

De nieuwe BENG-eisen vervangen de EPC, de huidige eis voor nieuwbouw. De BENG-eisen waarborgen een energiezuiniger gebouw dan de EPC. Bij de EPC was het bijvoorbeeld mogelijk om een matige isolatie van de gebouwschil in een gebouw in te zetten, waarna men de EPC-eis kan halen door de energieverliezen te compenseren met zonnepanelen. Door de invoering van BENG-eisen kan dit niet meer, omdat BENG wel zelfstandige eisen stelt aan de schil van een gebouw en aan het aandeel hernieuwbare energie.

2.Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet Kwaliteitsborging betekent een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument. De decennialange politieke en maatschappelijke discussie over de tekortschietende bouwkwaliteit en veiligheidsincidenten in de bouw lag hieraan ten grondslag. Particuliere en zakelijke consumenten moeten er op kunnen vertrouwen dat het gebouw dat ze hebben gekocht, voldoet aan alle wettelijke eisen en contractuele afspraken. Eventuele fouten die tijdens de bouw zijn gemaakt, moeten worden gemeld en tijdig hersteld.

De Wet Kwaliteitsborging gaat niet alleen om de constructieve veiligheid en brand- en vluchtveiligheid maar biedt ook waarborgen voor de gezondheid en de energie- en milieuprestatie van gebouwen. De wet versterkt het toezicht op de bouwkwaliteit. De nadruk ligt minder als voorheen op de toets van de ingediende bouwplannen. In plaats daarvan gaat het om een uitgebreide toets van het bouwwerk, zowel tijdens de bouw als bij de oplevering, door een onafhankelijke kwaliteitsborger conform een door de overheid tot het stelsel toegelaten instrument.

Rol voor toezichthouders

Toezichthouders moeten constant bepalen of de uitgevoerde werkzaamheden nog wel voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Als een bouwer bijvoorbeeld kiest voor een ander brandwerend materiaal dan oorspronkelijk gepland, moeten ze weten of dat goed en gecertificeerd is. Ook de controle of de bouwer conform tekening en bestek bouwt, is een belangrijke taak voor de toezichthouder.

3.NTA 8800: ‘Energieprestatie van Gebouwen’

De Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8800 geeft termen, definities en de methode voor de bepaling van de getalswaarde van de energieprestatie. Dat geldt ook voor de daaruit afgeleide indicatoren van een gebouw of een deel van een gebouw. Hij is van toepassing op alle gebouwen waarvoor de (bouw)regelgeving eisen stelt aan de energieprestatie, zoals woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen, zowel nieuw als bestaand.

Dit betekent dat u voortaan voor elk bouwwerk de energieprestatie volgens de NTA 8800 moet bepalen. Voor de berekening kunt u software gebruiken die aan de nieuwe NTA is aangepast. In elk geval krijgen woningeigenaren, eigenaren van utiliteitsgebouwen, gemeenten, architecten en adviseurs (indirect) te maken met de NTA 8800. De kwaliteitsborging voor NTA 8800 is vergelijkbaar met het huidige systeem. De opnameprotocollen worden aangepast, de testen om de kwaliteit van software te kunnen garanderen worden uitgebreid en de examens, die de adviseurs moeten halen om erkend ‘Energieprestatie Adviseur’ te zijn, worden geüpdatet.

Vanuit Europese EPB-normen

De NTA 8800 volgt de Europese EPB-normen. Dit was één van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van de NTA. Er zijn vereenvoudigingen in NTA 8800 doorgevoerd ten opzichte van de Europese normen om beter aan te sluiten op de Nederlandse situatie. De NTA is dan ook specifiek voor de Nederlandse markt ontwikkeld. De basis voor NTA 8800 zijn de Europese normen die in 2017 in het kader van de Energy Performance of Buildings Directive zijn gepubliceerd.

Belangrijk voor toezichthouders

Wico Ankersmit, directeur Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland, vindt de database van Bureau CRG belangrijk voor toezichthoudende partijen. “Toezichthouders, als Bouw- en Woningtoezicht, kunnen hier op één plek snel en betrouwbaar achterhalen of claims die zij in plannen voorbij zien komen goed zijn onderbouwd. Ook is de database belangrijk als naslagwerk bij calamiteiten, omdat je snel kunt zien of vergunningen op juiste gronden zijn verleend.”

Permanent up to date houden

Zodra gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen in de database van BCRG zitten, blijven ze daar ook. Daardoor is het mogelijk dat instanties ook jaren na dato nog kunnen controleren of destijds is voldaan aan een bepaalde gelijkwaardigheid. Om de database up-to-date te houden, moeten de fabrikanten jaarlijks verklaren of hun producten nog hetzelfde zijn. Zodra zij de producten aanpassen, wordt dit in de database verwerkt en eventuele gelijkwaardigheid opnieuw gecontroleerd. Ook innovaties die eraan komen, op het terrein van schone warmte, waterstof of opslag van energie, komen in de database. Steeds vaker zullen dat systemen zijn, in plaats van producten. De database van Bureau CRG heeft daarom nog lang niet zijn volle omvang bereikt.

Verklaring op gebiedsniveau (EMG)

Bureau CRG controleert ook verklaringen over de energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau (EMG), zoals een warmtenet. Onze ambitie is om de verschillende soorten verklaringen over prestaties en kwaliteit zo breed mogelijk voor de bouw- en installatiewereld te ontsluiten en wel op zo’n manier dat gebruikers van de databank ervan op aan kunnen dat geclaimde prestaties goed zijn onderbouwd.

Door: Bcrg