Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die BCRG verwerkt in het kader van de door BCRG gepubliceerde digitale databank (bereikbaar via: onze zoekfunctie, hierna: ‘de Databank’), de website (bereikbaar via: onze website) en in het kader van de overige dienstverlening van BCRG.

Wij raden u aan deze privacyverklaring goed door te nemen.

Waarom deze privacyverklaring?

De bescherming van uw privacy is voor BCRG van grote waarde. BCRG verwerkt daarom alleen persoonsgegevens voor zover dat is toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), de Uitvoeringswet AVG en andere relevante privacywetgeving. In deze privacyverklaring legt BCRG uit op welke wijze BCRG omgaat met de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de website van BCRG en de Databank. Zo kunt u hierin lezen welke persoonsgegevens BCRG in dat kader over u verwerkt, waarom BCRG die gegevens verwerkt en welke rechten u heeft en hoe u daarvan gebruik kunt maken.

Voor welke diensten gebruikt BCRG uw gegevens?

Als u telefonisch, via onze website(s) of via andere kanalen contact met ons heeft, kunnen wij persoonsgegevens vastleggen. Dit kan zijn voor vragen over en/of het sluiten van een overeenkomst voor een product van BCRG. Daarnaast controleert BCRG verklaringen en zorgt BCRG voor plaatsing in de Databank van Gecontroleerde Kwaliteitsverklaringen en Gelijkwaardigheidsverklaringen. Ook in het kader van die dienstverlening verwerkt BCRG persoonsgegevens. BCRG legt ingestuurde kwaliteitsverklaringen voor aan een College van onafhankelijk experts en publiceert deze verklaringen (in voorkomend geval) in de Databank. Daarbij wordt aan de hand van een inlogsysteem de mogelijkheid geboden om de bij BCRG bekende contactinformatie te wijzigen of te verwijderen. Tot slot verwerkt BCRG uw gegevens voor administratieve- en factureringsdoeleinden, ter optimalisatie van de BCRG-website en ter nakoming van wet- en regelgeving.

Welke persoonsgegevens verwerkt BCRG?

BCRG verwerkt eerst en vooral de persoonsgegevens die op de aan BCRG toegestuurde verklaringen zijn opgenomen. Het gaat hierbij om (handels)namen (die overeenstemmen met persoonsnamen) en eventueel bijbehorende adressen en contactgegevens. BCRG publiceert in de Databank geen gevoelige of bijzondere persoonsgegevens.

Meer in het bijzonder kan BCRG de volgende persoonsgegevens vastleggen:

 • naam, adres, postcode en woonplaats;
 • contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • geboortedatum en geslacht;
 • betalingsgegevens zoals factuuradres en bankrekeningnummer(s);
 • gedetailleerde (technische) gegevens over het gebruik van onze websites of apps, bijvoorbeeld het apparaat-type, besturingssysteem, browsertype, datum en tijd van de interactie, IP-adres, cookie id, pagina waarvan u vandaan komt, pagina’s die bezocht worden, beeldschermresolutie en aantal kleuren;
 • overige gegevens, waaronder gegevens die u met ons heeft gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van formulieren of tools op onze website(s) of app(s);
 • overeenkomsten;
 • e-mailcorrespondentie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? En met welk doel worden deze gegevens verwerkt?

BCRG is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die het in het kader van BCRG-website en in de Databank verwerkt worden. BCRG verwerkt deze persoonsgegevens met het doel:

 • de Databank ter beschikking te stellen;
 • op de website een inlogfaciliteit aan te bieden;
 • de werking en het gebruiksgemak van de website en Databank te optimaliseren;
 • een (financiële) administratie van klanten en opdrachtgevers bij te houden;
 • uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten;
 • debiteuren- en crediteurencontroles uit te voeren;
 • verschuldigde bedragen te innen;
 • te voldoen aan wet- en regelgeving;
 • eventuele klachten, vragen en geschillen te behandelen;
 • onze website en Databank te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 • statistieken samen te stellen om onze website en Databank te optimaliseren.


BCRG heeft maatregelen genomen uw persoonsgegevens te beveiligen en misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij beveiligen uw gegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls en beveiligde servers. Ook maken wij gebruik van een SSL-certificaat.

Op basis van welke grondslag verwerkt BCRG uw persoonsgegevens?

BCRG verwerkt uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 sub a, b, c en/of f AVG. Dat betekent dat BCRG uw persoonsgegevens verwerkt omdat:

 • dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, teneinde diensten aan u te kunnen leveren;
 • dit op grond van een wettelijke plicht noodzakelijk is;
 • BCRG hier zelf een gerechtvaardigd belang bij heeft (zoals: het optimaliseren van de BCRGwebsite), en/of:
 • u hier toestemming voor heeft gegeven.

Met wie deelt BCRG uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die zijn opgegeven op de door u toegestuurde verklaringen kunnen ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van de website van BCRG door publicatie in de Databank. De overige persoonsgegevens waarover BCRG komt te beschikken naar aanleiding van e-mailcontact of in het kader van het sluiten van een overeenkomst worden niet anders dan met uw instemming of ter uitvoering van de wet aan derden verstrekt.

Op de website van BCRG maakt BCRG gebruik van analytische cookies van Google Analytics. BCRG heeft ervoor gekozen de instellingen van Google Analytics zo privacy-vriendelijk mogelijk te maken. De via Google Analytics verkregen bezoekersinformatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de BCRG-website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan BCRG te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Zie voor meer informatie over Google Analytics de site van de Autoriteit Persoonsgegevens, of lees het privacy statement van Google.

Deelt BCRG uw persoonsgegevens met partijen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte?

BCRG deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met partijen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte indien en voor zover dit is toegestaan op grond van de AVG. Zie ook hiervóór over het gebruik van Google Analytics.

Hoe lang bewaart BCRG uw persoonsgegevens?

BCRG publiceert de gegevens in de Databank totdat de overeenkomst die ten grondslag ligt aan het publiceren van die gegevens ten einde komt. Specifieke uitzonderingsgevallen daargelaten, bewaart BCRG deze en andere persoonsgegevens vervolgens niet langer dan dat de wet BCRG daartoe verplicht en/of dit voor de verwerkingsdoeleinden van BCRG noodzakelijk is.

Hoe kunt u BCRG verzoeken om inzage, wijziging en/of verwijdering van uw gegevens?

Als u wilt weten welke gegevens BCRG over u verwerkt, kunt u contact opnemen met: privacy@BCRG.nl Met dit emailadres kunt u ook contact opnemen als u meent dat de over u verwerkte gegevens onjuist, onvolledig of niet meer relevant zijn. U kunt BCRG dan verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verwijderen of te verbeteren. Let er wel op dat u bij een dergelijk verzoek voldoende informatie stuurt aan de hand waarvan BCRG uw identiteit kan verifiëren.

Als over een online BCRG-account beschikt kunt u veel van uw persoonsgegevens ook zelf aanpassen of verwijderen. Dit kan door in te loggen op de website.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt. Wij adviseren dan ook om regelmatig te controleren of er nieuwe versies beschikbaar zijn. Mochten er ingrijpende wijzigingen in de privacyverklaring worden doorgevoerd, of in de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij u hierover (binnen de grenzen van het redelijke) actief informeren.

Vragen en klachten

Mocht u naar aanleiding van de inhoud van deze privacyverklaring nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via: privacy@BCRG.nl

Wanneer u van mening bent dat sprake is van een mogelijke overtreding van de AVG kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Meer informatie hierover treft u aan op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 1 november 2019.

 

 

Verwerkingsverantwoordelijke:

Bureau CRG

Weena 505 (33e verdieping)

3013 AL Rotterdam