Algemene voorwaarden BCRG

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTEN

Artikel 1. Definities

1.1 De volgende definities zijn van toepassing in deze Algemene Voorwaarden:

Het Bureau CRG: Stichting Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid.

Certificerende instelling: een daartoe gerechtigde onafhankelijke instelling die aan de hand van een Beoordelingsrichtlijn een Kwaliteitsverklaring of Gelijkwaardigheidsverklaring opstelt.

Claim: De prestatie die een fabrikant, importeur, distributeur en/of leverancier claimt voor zijn product en/of systeem, onderbouwd door een schriftelijke rapportage van een certificerende instelling en documentatie waarin wordt toegelicht dat de geclaimde prestatie terecht is. De onderbouwing kan bestaan uit objectieve meetgegevens of uit de toepassing van een berekeningsmethodiek uit een norm van het betreffende product/systeem.

College: het College Gelijkwaardigheidsverklaringen Energieprestatie, een orgaan van het het Bureau CRG dat bestaat uit onafhankelijke deskundigen die zich gezamenlijk toeleggen op het beoordelen van door de Opdrachtgever ter controle voorgelegde (onderbouwing van) Kwaliteitsverklaringen en Gelijkwaardigheidsverklaringen ten aanzien van een claim op producten/systemen.

Database: Database met daarin opgenomen alle door het College gecontroleerde en geaccordeerde Kwaliteitsverklaringen en gecontroleerde en geaccordeerde Gelijkwaardigheidsverklaringen.

Dienst(en): de contractueel door het het Bureau CRG aan de de Opdrachtgever te leveren dienst(en) zoals omschreven in het betreffende aanvraagformulier dan wel in enige andere opdrachtvorm van de Opdrachtgever die door het Bureau CRG is aanvaard.

Gecontroleerde verklaring: een Kwaliteitsverklaring of Gelijkwaardigheidsverklaring van een product/systeem waarvan - na een controle van die Kwaliteitsverklaring of Gelijkwaardigheidsverklaring en de bijbehorende onderbouwing door het College aan de hand van de uitgangspunten van de NTA 8800, NEN 7120, ISSO 82 en/of ISSO 75 en de verder in deze norm en publicaties genoemde aanverwante normen en richtlijnen - de Claim op het product/systeem naar het oordeel van het College voldoende is onderbouwd.

Gelijkwaardigheidsverklaring: schriftelijke verklaring dat alternatieve systeemkeuzen en/of producten die in het kader van de vigerende toetsingskaders (thans NTA 8800, NEN 7120, ISSO 82.1 of ISSO 75.1) niet worden gewaardeerd, ten minste dezelfde mate van veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu bieden als bedoeld in genoemde toetsingskaders en relevante, aanpalende documenten.

Kwaliteitsverklaring: een schriftelijke verklaring dat een product of systeem bepaalde eigenschappen of karakteristieken heeft die bepaald zijn conform een algemeen geaccepteerde norm of bijlage van een norm.

de Opdrachtgever: iedere fabrikant, importeur, distributeur, leverancier, eenmanszaak, vennootschap, (rechts)persoon, onderneming en/of overheidsinstantie die Diensten afneemt van het het Bureau CRG zoals omschreven in het aanvraagformulier van het het Bureau CRG of in een overeengekomen schriftelijke opdracht.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen het Bureau CRG en de Opdrachtgever voor de Diensten waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, welke overeenkomst ongeclausuleerd en onvoorwaardelijk schriftelijk tot stand is gekomen.

Partij en Partijen: afzonderlijk het het Bureau CRG of de Opdrachtgever en gezamenlijk het het Bureau CRG en de Opdrachtgever

1.2 Verwijzingen naar een wet, wettelijke bepaling of regelgeving in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld als een verwijzing naar die bepaling en daarmee verband houdende (ondergeschikte) wetgeving en regelingen, al dan niet in aangepaste, vervangen, herziene en/of heringevoerde vorm.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door het Bureau CRG uit te voeren opdrachten.

2.2 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van een Overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze Algemene Voorwaarden zijn voor het Bureau CRG slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming van de opdracht

3.1 Tenzij anders aangegeven zijn de aanbiedingen van het Bureau CRG steeds vrijblijvend.

3.2 Het toezenden van het aanvraagformulier Diensten Bureau CRG door de Opdrachtgever danwel een andere opdrachtvorm van de Opdrachtgever aan het Bureau CRG, betekent slechts een aanbod van de Opdrachtgever tot afname van Diensten. Een opdracht komt tot stand op het moment dat een door het Bureau CRG toegezonden of ter beschikking gestelde overeenkomst voor de Diensten waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben ongeclausuleerd en onvoorwaardelijk door Bureau CRG is aanvaard.

3.3 Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand tussen de Opdrachtgever en het Bureau CRG.

3.4 Naast het Stichtingsbestuur is alleen de directeur van Bureau CRG bevoegd om namens Bureau CRG een Overeenkomst aan te gaan.

Artikel 4. Duur en uitvoering van de opdracht

4.1 De duur van de overeenkomst is onbepaald, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Het Bureau CRG is tot niet meer gehouden dan de opdracht naar beste vermogen uit te voeren. De opdracht kwalificeert als een inspanningsverbintenis. Het Bureau CRG heeft uitsluitend verdergaande verplichtingen indien en voor zover dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

4.3 De Diensten worden geleverd binnen een tussen partijen overeengekomen termijn. Indien geen specifieke termijn is overeengekomen worden de Diensten binnen een redelijke termijn uitgevoerd.

4.4 Door het Bureau CRG genoemde termijnen, waaronder de termijnen voor het uitvoeren van de opdracht, zijn niet fataal.

4.5 Naast het inhuren van onafhankelijke deskundigen ter beoordeling van de onderbouwing van een claim op het product en/of systeem door de Opdrachtgever, is het Bureau CRG gerechtigd de uitvoering van (een deel van) de contractueel te leveren Diensten over te dragen aan zakenpartners of onderaannemers zonder voorafgaande berichtgeving aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever stemt hierbij met een dergelijke overdracht in. De Opdrachtgever gaat akkoord dat het Bureau CRG uitsluitend ten behoeve van de gedeeltelijke of gehele uitvoering van de Diensten alle in het kader van de beoordeling benodigde (vertrouwelijke) informatie van de Opdrachtgever ter hand stelt aan een dergelijke onafhankelijke deskundige, zakenpartner of onderaannemer, onverminderd het bepaalde in artikel 8. In het kader van de verstrekking van (vertrouwelijke) informatie aan de leden van het College, zal Bureau CRG de verstrekte (vertrouwelijke) informatie in ieder geval uiterlijk binnen 2 maanden na het beoordelingsproces ontoegankelijk maken voor de leden van het College.

4.6 Indien het Bureau CRG en de Opdrachtgever overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd, aangevuld en/of uitgebreid, zal het Bureau CRG het tijdstip van voltooiing van de Dienst naar eigen inzicht opnieuw vaststellen.

4.7 De Opdrachtgever neemt de verantwoordelijkheid voor het nauwkeurig en betrouwbaar zijn van de door haar ter controle overgelegde Kwaliteitsverklaring dan wel Gelijkwaardigheidsverklaring met bijbehorende onderbouwing en documentatie. Bij de uitvoering van haar Diensten treedt het Bureau CRG niet in de plaats van door de Opdrachtgever ingeschakelde deskundigen en/of certificerende instelling(en). De overeengekomen Dienst kan derhalve niet als inhoudelijk diepgaand onderzoek worden beschouwd.

4.8 De Opdrachtgever erkent dat het Bureau CRG niet garant staat voor de juistheid, kwaliteit, verkoopbaarheid, effectiviteit, of werking van de producten/systemen van de Opdrachtgever waarop de Diensten betrekking hebben.

4.9 Het Bureau CRG werkt uitsluitend voor de Opdrachtgever. De Overeenkomst geeft geen enkel recht aan derden, waaronder andere leveranciers, importeurs, distributeurs, fabrikanten en/of klanten van de Opdrachtgever, noch biedt de Overeenkomst enige verplichting zijdens het Bureau CRG jegens deze derden.

Artikel 5. Verplichtingen de Opdrachtgever

5.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het Bureau CRG aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig en kosteloos aan het Bureau CRG worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan het Bureau CRG zijn verstrekt, heeft het Bureau CRG het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.

5.2 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de representativiteit van de producten/systemen die door een Certificerende instelling worden gebruikt ten behoeve van de afgifte van een Kwaliteitsverklaring of Gelijkwaardigheidsverklaring. Het ter test aangeboden product of systeem dient dan ook representatief te zijn voor de algehele kwaliteit en/of kenmerken van de producten/systemen die door of namens de Opdrachtgever op de markt worden gebracht.

5.3 De Opdrachtgever verzekert het Bureau CRG dat met de producten/systemen waarvoor opname in de Database wordt verzocht geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien namens een (groep) leverancier(s), importeur(s), distributeur(s) of fabrikant(en), het aanvragen van een verklaring is gedelegeerd aan de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever het Bureau CRG een schriftelijke machtiging over te leggen van die (groep) leverancier(s), importeur(s), distributeur(s) of fabrikant(en).

5.4 De Opdrachtgever is gehouden de kwaliteit van de producten/systemen te borgen. Indien Bureau CRG dit aan Opdrachtgever heeft laten weten, dient Opdrachtgever in het derde kwartaal van ieder jaar op een door Bureau CRG te bepalen wijze een conformiteitverklaring aan het Bureau CRG toe te sturen waarin de Opdrachtgever garandeert dat de in de Database opgenomen producten/systemen nog steeds voldoen aan de in de Database weergegeven geclaimde prestatie. Met het afgeven van de conformiteitverklaring geeft de Opdrachtgever te kennen dat zij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de conformiteit van het product/systeem met de aangegeven prestaties en de naleving van alle eisen die zijn vastgelegd in deze algemene voorwaarden en andere relevante wet- en regelgeving.

5.5 Indien dit voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en bestendigheid van de in de Databank weergegeven geclaimde prestatie van een product/systeem passend is, draagt de Opdrachtgever zorg voor uitvoering van steekproeven op in de handel gebrachte of op de markt aangeboden producten/systemen, onderzoekt zij klachten en non-conforme producten/systemen en stelt zij het Bureau CRG daarvan op de hoogte. Het Bureau CRG behoudt zich het recht voor om, indien daartoe aanleiding bestaat, de Opdrachtgever te verplichten om op eigen kosten van de Opdrachtgever een meting uit te laten voeren omtrent de prestatie van het product/systeem onder toezending van het resultaat daarvan aan het Bureau CRG.

5.6 Iedere wijziging aan het product/systeem dan wel iedere andere wijziging die van invloed kan zijn op de opname in de Database van het Bureau CRG, dienen door de Opdrachtgever binnen 2 weken na die wijziging aan het Bureau CRG te worden gemeld. Afhankelijk van de wijziging zal de vermelding in de Database van het Bureau CRG worden aangepast.

5.7 Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan de op haar rustende verplichtingen als genoemd in deze algemene voorwaarden, houdt het Bureau CRG zich het recht voor de opname van de gecontroleerde verklaring(en) al dan niet tijdelijk uit de Database te verwijderen.

Artikel 6. Prijzen en tarieven

6.1 Voor de Diensten is de Opdrachtgever eenmaal een vaste vergoeding verschuldigd aan de hand van de bij het Bureau CRG geldende tarieven. Daarnaast is een jaarlijkse vergoeding verschuldigd voor de opname van het product/systeem in de Database van het Bureau CRG aan de hand van de bij het Bureau CRG geldende tarieven. De eenmalige vaste vergoeding is bij vooruitbetaling verschuldigd op het moment van totstandkoming van de overeenkomst. De jaarlijkse vergoeding is per kalenderjaar bij vooruitbetaling verschuldigd in de maand januari van ieder jaar. Bij de totstandkoming van de Overeenkomst gedurende een kalenderjaar, zal de jaarlijkse vergoeding naar rato bij vooruitbetaling in rekening worden gebracht op het moment van opname van het product/systeem in de Databank.

6.2 Het Bureau CRG kan te allen tijde tussentijdse facturen zenden en/of vooruitbetalingen verlangen.

6.3 Er vindt geen restitutie van de betaling plaats in geval van een afwijzing van de verklaring dan wel (al dan niet tijdelijke) verwijdering van een verklaring uit de Database.

6.4 Alle tussen partijen geldende tarieven zijn exclusief BTW. Betaling dient te geschieden zonder aftrek of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Eventuele reclames tegen de factuur, die eveneens binnen genoemde termijn dienen te worden ingediend, schorten de betalingsverplichting niet op.

6.5 Het Bureau CRG is gerechtigd tot een indexering van de prijzen en tarieven aan het begin van ieder kalenderjaar aan de hand van het CBS indexcijfer. Bij een verhoging van de prijzen en tarieven door het Bureau CRG met meer dan 10% per jaar heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient in dat geval onverwijld na kennisneming van de verhoging door de Opdrachtgever te geschieden op straffe van verval van het recht op ontbinding vanwege de verhoging.

6.6 Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldag tot en met de dag van algehele betaling van de hoofdvordering.

6.7 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter betaling van de verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats ter betaling van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al wordt door de Opdrachtgever een andere betaalvolgorde aangegeven.

6.8 Indien het Bureau CRG invorderingsmaatregelen treft tegen een de Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering met een minimum van 15% van de openstaande bedragen, doch ten minste € 40, ten laste van die de Opdrachtgever.

6.9 Bij niet tijdige betaling is het Bureau CRG eveneens gerechtigd haar Diensten op te schorten, waaronder een al dan niet tijdelijke verwijdering van de producten/systemen van de Opdrachtgever uit de Database van het Bureau CRG, totdat volledige betaling is ontvangen.

Artikel 7. Database

7.1 Het Bureau CRG verschaft via het internet (door middel van de website www.bcrg.nl) toegang tot een online Database, met daarop onder meer de voor de Opdrachtgever gecontroleerde Kwaliteitsverklaring en/of Gelijkwaardigheidsverklaring. Het Bureau CRG zal zich inspannen voor een optimale beschikbaarheid van de functionaliteit van de website en de Database en zal zich inspannen eventuele onvolkomenheden zo spoedig mogelijk te herstellen. Het Bureau CRG garandeert niet dat de toegang tot de website en de Database te allen tijde is verzekerd, vrij zal zijn van fouten of van technische storingen en garandeert evenmin dat de inhoud van de Database te allen tijde correct en volledig is. Bovendien behoudt het Bureau CRG zich het recht voor de toegang tot de website en/of Database te allen tijde geheel of gedeeltelijk af te sluiten (o.m. voor onderhoudsdoeleinden). Waar redelijkerwijs mogelijk, zal het Bureau CRG eventuele overlast wegens onderhoud van of aanpassingen aan de website tot een minimum beperken.

Artikel 8. Vertrouwelijke behandeling verklaringen

8.1 Bureau CRG spant zich in om de door Opdrachtgever verstrekte documenten, waaronder testresultaten, ten behoeve van de aanvraag van een gecontroleerde Kwaliteitsverklaring of Gelijkwaardigheidsverklaring vertrouwelijk te behandelen. In het kader van de verstrekking van (vertrouwelijke) informatie aan de leden van het College, zal Bureau CRG de verstrekte (vertrouwelijke) informatie in ieder geval uiterlijk binnen 2 maanden na het beoordelingsproces ontoegankelijk maken voor de leden van het College.

8.2 De vertrouwelijke behandeling van informatie, zoals bedoeld in het vorige lid, geldt in ieder geval niet (meer) indien en voor zover dat strikt noodzakelijk is voor de publicatie van (de informatie over) de verklaring in de Database, nadat de aanvraag van een gecontroleerde Kwaliteitsverklaring of Gelijkwaardigheidsverklaring is goedgekeurd door het College.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Het aanvragen van een gecontroleerde Kwaliteitsverklaring of Gelijkwaardigheidsverklaring vormt geen garantie voor goedkeuring van die verklaring door het College noch voor opname van de verklaring in de Database.

9.2 Indien een gecontroleerde Kwaliteitsverklaring of gecontroleerde Gelijkwaardigheidsverklaring in de Database van het Bureau CRG wordt opgenomen, vormt dit nog geen garantie dat het product/systeem van de Opdrachtgever in de praktijk daadwerkelijk zal worden aangekocht. Dat is aan de marktpartijen zelf.

9.3 Het Bureau CRG spant zich in om de gegevens in haar online Database zo accuraat en zo actueel mogelijk te doen zijn. Het Bureau CRG aanvaardt evenwel op geen enkele wijze aansprakelijkheid ter zake van het onjuist, onvolledig of achterhaald zijn van zodanige gegevens. Het Bureau CRG aanvaardt bovendien op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van de (gebrekkige) toegang tot de website en/of Database, verwijderde of ontbrekende registraties, het verlies van gegevens, het (al dan niet correct en/of geoorloofd) gebruik van de informatie op de Database alsmede op handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op die registratie en voor in de geregistreerde bedrijfsinformatie opgenomen verwijzingen.

9.4 Het Bureau CRG is jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor door deze geleden schade indien deze schade een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld (in de zin van bewuste roekeloosheid) van het Bureau CRG, haar bestuurders of leidinggevend personeel.

9.5 Mocht aansprakelijkheid van het Bureau CRG, in gevallen waarbij geen sprake is van opzet of grove schuld als bedoeld in dit artikel, desondanks komen vast te staan, dan is deze beperkt tot de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eventueel door het Bureau CRG uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.

9.6 Indien de aansprakelijkheidsverzekering in gevallen waarin het Bureau CRG aansprakelijk zou worden geacht om welke reden dan ook geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van het Bureau CRG beperkt tot vergoeding van directe schade welke aan het Bureau CRG toerekenbaar is. In alle gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor één jaar (excl. BTW) van dat deel van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan € 5.000 (vijfduizend Euro).

9.7 Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van het Bureau CRG aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan het Bureau CRG toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

9.8 Aansprakelijkheid van het Bureau CRG voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, vermindering van goodwill, gemiste besparingen, verlies van contracten of zakelijke mogelijkheden, kosten schade of verliezen als gevolg van het terughalen of vervangen van producten/systemen van de markt, reputatieschade, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade is uitgesloten behoudens opzet of grove schuld van het Bureau CRG, haar bestuurders of leidinggevend personeel.

9.9 Het Bureau CRG is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat het Bureau CRG is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.10 De Opdrachtgever vrijwaart het Bureau CRG voor alle aanspraken en schadevorderingen van derden jegens het Bureau CRG dan wel door het Bureau CRG ingeschakelde deskundigen, zakenpartners en/of onderaannemers voortvloeiend uit de tussen het Bureau CRG en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de door of namens het Bureau CRG geleverde Diensten.

9.11 Elke aansprakelijkheid van het Bureau CRG vervalt na verloop van een (1) jaar, te rekenen vanaf de dag van het leveren van de Dienst, tenzij de Opdrachtgever binnen deze termijn een rechtsvordering tegen het Bureau CRG heeft ingesteld.

9.12 Het beroep op de voorgaande leden van dit artikel komt een ieder werkzaam bij het Bureau CRG toe, evenals de door het Bureau CRG ingeschakelde externe deskundigen, zakenpartner of onderaannemer als waren zij zelf partij bij de tussen het Bureau CRG en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst.

Artikel 10. Opzegging en Ontbinding

10.1 Elk der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee (2) maanden. Opzegging dient te geschieden tegen het einde van een kalenderjaar. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Bij gebreke van een tijdige opzegging (uiterlijk twee (2) maanden voor afloop van het kalenderjaar) duurt de overeenkomst voort tot het einde van het daaropvolgende kalenderjaar.

10.2 Elk der Partijen is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijk ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder jegens de ander tot enige schadevergoeding gehouden te zijn indien:

  1. de andere Partij een van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet is nagekomen dan wel heeft overtreden en (indien het een herstelbare nalatigheid of overtreding is) deze na schriftelijk hiervan in kennis te zijn gesteld binnen een redelijke termijn nog niet heeft hersteld;
  2. de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, wordt geliquideerd of indien hij onder beheer, bewind of curatele wordt gesteld;
  3. de andere Partij rechten of belangen overdraagt of toekent anders dan waartoe contractueel geautoriseerd.

10.3 Een ontbinding van de Overeenkomst is niet van toepassing indien de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

10.4 Een beëindiging van de Overeenkomst op welke grond dan ook leidt niet tot restitutie van betalingen door het Bureau CRG aan de Opdrachtgever. Bovendien is de Opdrachtgever gehouden direct alle openstaande aan Bureau RCG toekomende facturen, te vermeerderen met rente, te betalen. Daarnaast is de Opdrachtnemer gehouden de geleverde Diensten die nog niet gefactureerd zijn alsdan ommegaand na ontvangst van de betreffende factuur te voldoen.

Artikel 11. Wijziging van Diensten

11.1 Het staat het Bureau CRG vrij haar Diensten, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Opdrachtgever, aan te passen teneinde te blijven voldoen aan vigerende wettelijke voorschriften of regelgeving, mits deze wijzigingen niet de aard, reikwijdte of honorering van de Diensten inhoudelijk beïnvloeden.

11.2 Indien de Opdrachtgever op enig moment de Diensten wil wijzigen of uit wenst te breiden, dient de Opdrachtgever dit schriftelijk te verzoeken, waarna de verzochte aanvullende Diensten schriftelijk tussen Partijen worden vastgelegd onder toepassing verklaring van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 12. Varia

12.1 Indien een (deel van een) bepaling in de Overeenkomst door een rechter of andere bevoegde autoriteit als ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt gekwalificeerd, wordt die bepaling of deelbepaling, voor zover nodig, als geen deel uitmakende van de Overeenkomst beschouwd en blijven de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onaangetast. Partijen zullen de buiten werking gestelde bepaling aanpassen in lijn met de eerdere bedoeling en met de kleinst mogelijke wijziging om haar wel wettig, geldig en afdwingbaar te maken.

12.2 Mededelingen of overige berichten en uitwisseling die in het kader van de Overeenkomst noodzakelijk zijn worden rechtsgeldig verstuurd per aangetekende post, fax (met verzendbevestiging), e-mail (met leesbevestiging) of op andere manier als schriftelijk overeengekomen tussen Partijen.

Artikel 13. Geschillen, toepasselijk recht

13.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de Opdrachtgever en het Bureau CRG, worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam. het Bureau CRG blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

13.2 Op elke met het Bureau CRG gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

(Versie juni 2020)

Kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaring

Bouwverklaringen bouwkundig

Bouwkundig

Erkende verklaringen pv-cellen

PV-cellen

Kwaliteitsverklaring ruimtekoeling

Ruimtekoeling

Kwaliteitsverklaring ruimteverwarming

Ruimteverwarming

Erkende verklaringen tapwater

Tapwater

Verklaringen ventilatie

Ventilatie