Overgangsregeling kwaliteitsverklaringen NEN 7120 naar NTA 8800

Per 1 januari 2021 moet volgens de wet- en regelgeving de energieprestatie van gebouwen worden bepaald met de NTA 8800. De NTA 8800 is een bepalingsmethodiek die van toepassing is op zowel nieuw te bouwen gebouwen, bestaande bouw, zo wel woningbouw als utiliteitsbouw.

De nieuwe methode vervangt een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw, namelijk de NEN 7120, het Nader Voorschrift en de ISSO 75.3. NTA 8800 volgt de Europese normen en vervangt de huidige EPC- en EI-indicatoren door nieuwe Energieprestatie-indicatoren.

De NTA 8800 heeft ook invloed op de kwaliteitsverklaringen van producten en systemen die in het kader van de berekening van de energieprestatie worden gebruikt en zijn opgenomen in de databank van BCRG. Voor de producten/systemen zullen nieuwe op de NTA 8800 afgestemde verklaringen moeten worden opgesteld. Voor veel producten/systemen worden immers in de NTA 8800 Europese normen aangewezen om de energieprestatie van producten te bepalen.

In afstemming met het Ministerie van Binnenlandse Zaken is het onder een aantal voorwaarden mogelijk voor fabrikanten/leveranciers gebruik te maken van een zogenaamde overgangsregeling.

De overgangsregeling staat toe dat er bij de bepaling van Energieprestatie van gebouwen nog gebruik gemaakt mag worden gemaakt van kwaliteitsverklaringen die zijn opgesteld in het kader van de NEN 7120. De overgangsregeling geldt tot uiterlijk 1-01-2023, vanaf 1 januari 2023 mogen alleen kwaliteitsverklaringen worden gebruikt die voldoen aan de uitgangspunten zoals opgenomen in de NTA 8800.

De overgangsregeling kwaliteitsverklaringen geldt voor producten/systemen:

  1. Die voor 1-01-2021 in het bezit van zijn van een op de NEN 7120 afgestemde kwaliteitsverklaring en zijn opgenomen in de databank BCRG;
  2. Die voor 1-01-2021, maar ook nog na 1-01-2021 aan de markt (kunnen) worden geleverd;
  3. Waarvan de geclaimde prestatie vermeld op de kwaliteitsverklaring gebruikt kan worden in de bepalingsmethode conform de NTA 8800;
  4. Waarvan de energetische prestatie op de kwaliteitsverklaring conform NEN 7120 van de betreffende categorie producten/systemen conservatiever of gelijk is aan de energetische prestatie als op een kwaliteitsverklaring conform NTA 8800.

Alleen producten/systemen waar nieuwe metingen uitgevoerd moeten worden om aan de NTA 8800 te kunnen voldoen komen in aanmerking voor de overgangsregeling. Producten/systemen waar de metingen al aan de NTA 8800 voldoen, maar waarvan de metingen moeten worden omgerekend om gebruikt te kunnen worden in de NTA 8800 vallen dus niet onder de overgangsregeling.

Om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling dient de fabrikant/branche- organisatie van een aantal dezelfde producten/systemen met een onderbouwing aan te tonen dat de energetische prestatie van de betreffende producten/systemen opgesteld conform de NEN 7120 conservatiever of gelijk zijn als indien de verklaringen zouden zijn opgesteld conform de NTA 8800. Naast de geclaimde Energetische prestaties van de producten/systemen moet ook de onderbouwing van de geclaimde waarden en de eventueel gedane metingen worden bijgevoegd.

Leverancier/brancheorganisatie mag een voorstel doen voor het aantal producten/systemen dat zij nodig achten voor een goede onderbouwing. Het onafhankelijke College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie (CGE) van BCRG zal aangeven of de onderbouwing van de gelijke of conservatievere waarde hiermee voldoende is.

Het CGE zal nagaan of de metingen en mogelijke omrekening voor de NTA 8800 en NEN 7120 voldoen en/of de waarden benodigd voor de NTA 8800 leiden tot een gelijke of lagere energetische prestatie dan de prestatie benodigd voor de NEN 7120.

Voor die producten waarbij de prestatie in de kwaliteitsverklaring conform NTA 8800 ongunstiger worden gewaardeerd ten opzichte van de NEN 7120 geldt de overgangsregeling niet. Eveneens geldt dat de overgangsregeling niet van toepassing is, indien de oude bepalingsmethode conform NEN 7120 een niet met de NTA 8800 te vergelijken waarde (invoerwaarde voor de NTA 8800) geeft. Ook is de overgangsregeling niet van toepassing voor producten waarvan de methodiek voor deze productgroep in de NTA 8800 ten opzichte van de NEN 7120 niet is gewijzigd. Deze verklaringen behoeven alleen een administratieve omzetting.

Een fabrikant is altijd vrij om een nieuwe kwaliteitsverklaring conform de NTA 8800 op te stellen.